STT              TÊN PHẦN MỀM       Download
   01 Phần mềm chấm công ZKTime 5.0       Download
   02 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ZKTime 5.0       Download
   03 Phần mềm BioTime 8.0        Download
   04 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng BioTime 8.0        Download
   05 Phần mềm Presenter Light ( Kết nối không dây cho máy chiếu )       Download
   06 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Presenter Light ( Kết nối không dây cho máy chiếu )       Download
   07 Phần mềm Mita Pro 2022       Download 
   08 Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Mita Pro 2022       Download