Công ty TNHH ABM được Bộ Trưởng Bộ Tài Chính khen thởng vì tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016

| Tin Tức
1221
Công ty TNHH ABM được Bộ  Trưởng Bộ Tài Chính khen thởng vì tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016
Tuyên dương tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 của Tổng Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh.​​Quyết​ định​ khen thưởng​ của​ Bộ​ Trưởng​ Bộ​ Tài​ Chính


 
​Danh sách​ công​ ty thưực​ hiện​ tốt​ nghĩa​ vụ​ nộp​ thuế năm 2016​Huy chương​ của​ Cục​ Thuế​ Thành​ Phố​ Hồ​ Chí MinhBằng​ khen của​ Bộ​ Trưởng​ Bộ​ Tài​ Chính khen th
ưởng​ công​ ty TNHH ABM

Bình luận